Związkowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera wiele istotnych zmian. Zawarte w nim przepisy prowadzą do objęcia obowiązkowymi składkami wszystkich umów-zleceń oraz umów o dzieło.

Propozycja NSZZ „Solidarność” zakłada również konieczność uiszczania należności do ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniom z innego tytułu.

Mniejsze obciążenia

Obecnie umowy-zlecenia z zasady podlegają obowiązkowym składom ZUS. Niemniej osoba, która ma kilka stosunków pracy, z tytułu których jest potencjalnie objęta ubezpieczeniem (np. kilka umów-zleceń, umowę-zlecenie oraz pozarolniczą działalność gospodarczą, umowę o pracę i zlecenie), korzysta ze zbiegu tytułów ubezpieczeń.

W praktyce oznacza to, że jej zarobki są obciążane składkami tylko z jednego stosunku (np. wskazana przez ubezpieczonego umowa-zlecenie). Z kolei z pozostałych odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna.

Przyjęcie zmian obniży atrakcyjność umów cywilnoprawnych

Skorzystanie ze zbiegu tytułów nie jest możliwe, jeśli ubezpieczony jest stroną kilku umów o pracę. Wówczas wynagrodzenie z każdego kontraktu podlega obligatoryjnie ozusowaniu.

Powyższe zasady oznaczają w praktyce, że osoby, które zawierają np. kilka zleceń są obciążane składkami ZUS w dużo niższym stopniu niż osoby, które pracują na umowie o pracę lub w jednym miejscu. Z kolei umowy o dzieło nie podlegają obciążeniom z tytułu składek ZUS (nie są obciążane też składkami zdrowotnymi).

Należy również przypomnieć, że składki emerytalne i rentowe stanowiące najistotniejszą część obciążeń odprowadzanych do ZUS są naliczane od podstawy nie wyższej w danym roku niż obecnie 111 390 zł (kwota ta ulega corocznie zmianom).