Odpowiedzialność za mienie powierzone stanowi rodzaj odpowiedzialności pracowniczej, a ściślej ujmując jedną z postaci odpowiedzialności majątkowej (materialnej według terminologii ustawowej) uregulowanej w kodeksie pracy. Określa się ją mianem surowszej odpowiedzialności z uwagi na to, że za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym pracownik odpowiada w pełnej wysokości.
Ta surowsza odpowiedzialność wynika z założenia, że na pracowniku, zobowiązanym do rozliczenia się z mienia pracodawcy, spoczywa obowiązek szczególnej dbałości w sprawowaniu nad nim pieczy. Utrata zaufania do pracownika, który nie rozliczył się z powierzonego mienia, nie tylko więc naraża go na konsekwencje finansowe (wyrównanie niedoboru), ale może stanowić także uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.