Tak. Może pani wystąpić z wnioskiem o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury. Ma pani kilka możliwości. Można wystąpić o ustalenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem kwoty bazowej aktualnie obowiązującej (od marca 2008 r. 2275,37 zł). Aby ZUS mógł w podstawie wymiaru uwzględnić tę kwotę bazową, to do obliczenia podstawy wymiaru musiałaby pani wskazać zarobki, które przynajmniej w części przypadają po przyznaniu emerytury. ZUS przyznał pani prawo do emerytury w grudniu 2006 r. Zatem, jeżeli do obliczenia podstawy wymiaru będą przyjęte zarobki z roku 2006 albo 2007, czy też 2006 i 2007, to będzie można uznać, że przynajmniej część zarobków przypada po przyznaniu emerytury. Do ustalenia podstawy wymiaru można byłoby przyjąć zarobki z dziesięciu kolejnych lat, tj. z lat 1997 - 2006 albo 1998 - 2007.

Istnieje również możliwość ustalenia podstawy wymiaru z 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o przeliczenie, jeżeli jest to dla pani korzystne. W takim przypadku jeden rok, w którym podlegała pani ubezpieczeniu, będzie uwzględniony jako rok zerowy, skoro nie posiada pani dokumentów poświadczających zarobki za ten rok.

Podkreślić należy, iż w przypadku gdy nowo obliczony wskaźnik z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych albo z 20 lat dowolnie wybranych byłby niższy od ostatnio obliczonego, tj. od 123,80 proc., a emerytura obliczona na nowo (z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej) byłaby niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

W pani przypadku istniałaby także możliwość przeliczenia podstawy wymiaru z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych wybranych z innych lat niż przyjęte do obliczenia emerytury, ale wybranych z 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę, tj. z lat 1986 - 2005 albo 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu, ale pod warunkiem że nowo obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru byłby wyższy niż ostatnio obliczony.

MARCIN KARBOWNIK

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 15, 109, 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).