Emeryci i renciści mogą dorabiać do wypłacanych przez ZUS świadczeń. Gdy jednak ich przychody przekroczą określony limit - tzw. kwoty graniczne, świadczenie zostaje zawieszone albo zmniejszone.

Zawieszenie albo zmniejszenie

ZUS zmniejsza emeryturę lub rentę, gdy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Natomiast świadczenie jest zawieszane, jeżeli przychód przekracza 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przypomnieć trzeba, że na wysokość emerytur i rent wpływ mają przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, np. z umowy o pracę, zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności.

Rozliczenie po zakończeniu roku

Rozliczenie przychodu po zakończeniu roku następuje w stosunku rocznym albo miesięcznym. Rozliczenie to polega zatem albo na porównaniu kwoty przychodu uzyskanego w 2007 roku z kwotami granicznymi dla tego roku, albo na porównaniu kwot przychodu z poszczególnych miesięcy z kwotami granicznymi dla tych miesięcy.

ZUS wybiera najkorzystniejszy dla zainteresowanego wariant rozliczenia. Dlatego trzeba dopilnować, aby w zaświadczeniu albo w oświadczeniu przekazywanym do ZUS podane były przychody w rozbiciu na poszczególne miesiące. Jeśli podana zostanie tylko łączna kwota przychodu z całego roku nie będzie możliwe rozliczenie w stosunku miesięcznym.

Dorabianie bez ograniczeń

Z osiągniętego przychodu w 2007 roku nie muszą rozliczać się osoby, które przed 1 stycznia 2007 r. miały ustalone prawo do emerytury w związku z ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego, a także osoby, które prawo do emerytury osiągnęły w 2007 roku, ale przed podjęciem działalności zarobkowej. Zaświadczenia o uzyskanym przychodzie w 2007 roku nie muszą też składać osiągający przychody z działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Obowiązek rozliczenia przychodu nie dotyczy też osób, które miały zawieszone świadczenia z innych powodów niż osiąganie przychodu.

Monika Bugaj-Wojciechowska

monika.bugaj-wojciechowska@infor.pl