Gminy przed wydaniem decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego muszą obligatoryjnie sprawdzić osobę składającą wniosek. Część z nich ma jednak wątpliwości, czy do tego celu powinien być wykorzystywany formularz z pomocy społecznej.
Wywiad poprzedzający przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego ma zapobiegać ewentualnym nadużyciom i weryfikacji spełniania warunku sprawowania faktycznej opieki nad niepełnosprawnym krewnym.
Zgodnie z art. 23 ust. 4e–4g ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) organ wydający decyzję zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie u opiekuna rodzinnego wywiadu środowiskowego, przewidzianego w przepisach o pomocy społecznej.