Wubiegłym roku przywrócono coroczną waloryzację rent i emerytur. Świadczenia te są waloryzowane każdego roku 1 marca. Zasady podwyższania świadczeń określa ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Z waloryzacji korzystają nie tylko emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z ZUS, ale także osoby otrzymujące renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Wyższe świadczenia zostaną wypłacone rolnikom otrzymującym emerytury i renty z KRUS oraz żołnierzom i ich rodzinom, którzy pobierają świadczenia w Wojskowym Biurze Emerytalnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Skorzystają też z niej byli funkcjonariusze, którym świadczenia wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od 1 marca wzrosną także świadczenia funkcjonariuszy służby więziennej i ich rodzin, pobierających świadczenia w Biurze Emerytalnym Służby Więziennej podległym Ministerstwu Sprawiedliwości.

W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 106,5 proc. O 6,5 proc. wzrosną więc świadczenia wymienionych osób. Waloryzacja emerytur i rent powoduje, że od 1 marca wzrosną także minimalne świadczenia oraz dodatki do emerytur i rent oraz inne świadczenia.

Wskaźnik waloryzacji, o jaki wzrosną świadczenia, to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zwiększenie tego wskaźnika było przedmiotem negocjacji w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Ponieważ partnerzy społecznie, nie doszli do porozumienia, więc świadczenia wzrosną o tyle, o ile zaproponował rząd.

BoŻena Wiktorowska

bozena.wiktorowska@infor.pl