O tym czy sąd I instancji w zakresie ubezpieczeń społecznych może uchylić decyzję organu rentowego i przekazać ją do ponownego rozpoznania, zdecyduje jutro Trybunał Konstytucyjny.

Zbigniew S. był udziałowcem oraz prezesem zarządu spółki z o.o., która przez pewien czas nie płaciła składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której stwierdził, że Zbigniew S. ponosi solidarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Jego pełnomocnik wniósł o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania. Sędzia sądu okręgowego wstępnie badający sprawę uznał, że w materiałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych występują istotne braki.

Akta sprawy zostały zwrócone do ZUS w celu uzupełnienia. Jednak organ rentowy nie przeprowadzając dodatkowego postępowania dowodowego przesłał ponownie do sądu akta sprawy.

Sąd okręgowy zwrócił się z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego, czy reguła o tym, że sąd I instancji w zakresie ubezpieczeń społecznych nie może uchylić decyzji organu rentowego i przekazać jej do ponownego rozpoznania, jest zgodna z art. 45 ust. 1 konstytucji stanowiącym o osądzaniu spraw bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sygn. akt P 49/06

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl