Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 173 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) jest zgodny z konstytucją. Stanowi, że kapitał początkowy ustala się jedynie dla osób zwolnionych ze służby mundurowej urodzonych po 31 grudnia 1948 r., jeśli 1 stycznia 1999 r. pozostawali w służbie, a ponadto nie mają ustalonego prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

Skargę konstytucyjną wniósł Zygmunt F. Domagał się wyliczenia mu kapitału początkowego. Urodził się w 1952 roku, a w 1994 roku nabył prawo do emerytury wojskowej. Później pracował i odprowadzał składki do ZUS.

- Mojego klienta pozbawiono prawa do korzystania z wypracowanego kapitału - mówi pełnomocnik skarżącego adwokat Agnieszka Rykalska.

Zdaniem skarżącego odebranie prawa do wyliczenia kapitału żołnierzom zawodowym, którzy odeszli ze służby przed 1 stycznia 1999 r. narusza zasadę równości wobec prawa pracowników cywilnych i tych, którzy kiedyś byli żołnierzami zawodowymi. TK nie zgodził się ze skarżącym. Wskazał, że osoby, które są pracownikami cywilnymi, i te, które pracują na podstawie umowy o pracę, a wcześniej były żołnierzami, nie należą do tej samej grupy.

- Skarżący ma ustalone prawo do mundurowej emerytury i jego sytuacja jest inna niż osób, które tego prawa nie mają - mówi sędzia Mirosław Granat.

Osoba, która otrzymuje emeryturę mundurową, nie może skorzystać ze świadczenia z ZUS. Dlatego wyliczanie jej kapitału początkowego jest nieuzasadnione.

Sygn. akt SK 82/06

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl