ORZECZENIE

Jadwiga M. (powódka) od 1989 roku pracowała w spółdzielni mleczarskiej, ostatnio na stanowisku operatora maszyn i urządzeń. 17 lutego 2005 r. pracodawca zawiadomił komisję zakładową NSZZ Solidarność o zamiarze rozwiązania z nią umowy o pracę. 5 marca 2005 r. powódka otrzymała pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Przyczyną tego wypowiedzenia było zmniejszenie zatrudnienia z uwagi na sytuację ekonomiczną spółdzielni. Powódka zarzuciła, że wypowiedzenie było wadliwe, ponieważ zostało złożone przez prezesa spółdzielni, a nie przez zarząd. Zażądała przywrócenia do pracy.

Sąd I instancji oddalił powództwo, natomiast sąd II instancji zmienił ten wyrok, zgodnie z żądaniem powódki. Stwierdził, że art. 48 ust. 1 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) wskazuje, iż zarząd spółdzielni kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, a oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składa albo dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu wraz z pełnomocnikiem.

Zgodnie zaś z art. 31 kodeksu pracy, możliwe jest przekazanie kompetencji do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy osobie fizycznej. Jednak to przekazanie musi być wyraźne i wynikać z przepisów prawa, statutu, innego aktu lub udzielonego pełnomocnictwa. W tej sprawie nie doszło do takiej sytuacji. Prezes nie miał pełnomocnictwa i nie mógł sam wypowiedzieć umowy. Dlatego powódkę należało przywrócić do pracy.

Spółdzielnia zaskarżyła ten wyrok skargą kasacyjną, zarzucając, że art. 31 par. 1 k.p. nie wskazuje żadnych wymogów formalnych dla wyznaczenia osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie ze statutem spółdzielni, bieżącą działalnością spółdzielni kieruje prezes, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Sformułowanie to oznacza, że prezes jest uprawniony do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Podważenie uprawnień do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy nie budzi żadnych wątpliwości, że określonemu podmiotowi takie kompetencje jednoznacznie nie przysługują.

Dlatego wypowiedzenie umowy będzie wadliwe wyłącznie wtedy, jeśli zostanie dokonane przez podmiot działający z oczywistym brakiem umocowania. W kwestii spółdzielczych stosunków pracy SN wypowiedział już pogląd, że dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy przez osobę lub organ zarządzający tą jednostką albo inną wyznaczoną do tego osobę nie jest uzależnione od udzielenia jej pełnomocnictwa (wyrok z 2 lutego 2001 r., I PKN 226/00).

Sygn. akt I PK 111/07

MARIA SANKOWSKA

gp@infor.pl