Jeszcze cztery miesiące zakłady pracy zobowiązane do składania informacji i deklaracji Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą wykorzystywać do tego celu dotychczas obowiązujące formularze.
Wymóg ten wynika z przepisów przejściowych, które zawiera par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 32). Zgodnie z nim deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia ubiegłego roku do maja tego roku włącznie pracodawcy powinni przesyłać jeszcze na starych drukach. Nowe zostaną wykorzystane dopiero przy składaniu formularza za czerwiec.
– Ponieważ termin na przesłanie deklaracji za dany miesiąc mija 20. dnia kolejnego miesiąca, to firmy po raz pierwszy prześlą dane na nowym druku w lipcu – wyjaśnia Elżbieta Sadło, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.