Gminy w niektórych przypadkach mają wątpliwość, czy przyznawać świadczenie pielęgnacyjne, czy nowy specjalny zasiłek opiekuńczy.
Gminy mają wątpliwości, jakie wsparcie przyznać osobom, które spełniają warunek wynikający z art. 24 ust. 2a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Zgodnie z nim, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności (lub jej stopniu), zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od wystąpienia dysfunkcji, to jest ono przyznawane od miesiąca, w którym złożony został wniosek w powiatowym zespole orzekającym o niepełnosprawności.
To oznacza, że gdy np. wniosek o świadczenie pielęgnacyjne jest składany w lutym, orzeczenie było wydane w styczniu, a wniosek o jego ustalenie w listopadzie, to wsparcie będzie przyznane właśnie od tego miesiąca. Jednak problem w tym, że od początku tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która zaostrzyła wymogi uzyskania tego świadczenia (niepełnosprawność musi powstać do ukończenia 18 lub 25 lat), a dla osób ich niespełniających, np. córki opiekującej się chorą matką lub wnuczki deklarującej zajmowanie się babcią, wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy.
Część samorządów ma więc wątpliwości, czy takim osobom, biorąc pod uwagę zmienione przepisy i brzmienie art. 24 ust. 2a ustawy, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, czy jednak należy przyznać im do końca 2012 r. ten rodzaj wsparcia, a od stycznia nowy zasiłek.
– W takich przypadkach należy się świadczenie pielęgnacyjne, przesądza o tym treść przepisów przejściowych – uważa Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku.
Takie stanowisko zajęło też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które wskazuje, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy ustalić opierając się na przepisach dotychczasowych od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności do 30 czerwca 2013 r.
Przepisy przejściowe, które powinny być uwzględnione w takich przypadkach, są zawarte w art. 11 ust. 2 oraz 13 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548). Wskazują one, że w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne, do których prawo powstało przed wejściem w życie tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, oraz że w przypadku osób, które spełniają warunek zawarty w art. 24 ust. 2, będzie zastosowany okres przejściowy.
To właśnie półroczny okres przejściowy jest powodem tego, że – jak informuje resort pracy – decyzja o przyznaniu tym osobom świadczenia pielęgnacyjnego będzie wydana do 30 czerwca, a nie na czas trwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jej stopniu. Nowelizacja z 7 grudnia ubiegłego roku wprowadziła go dla wszystkich osób uprawnionych do wsparcia na podstawie przepisów obowiązujących do końca ubiegłego roku. Po zakończeniu okresu przejściowego decyzje przyznające świadczenie wygasną z mocy prawa. Ponieważ ta zasada dotyczy też osób, które spełniają wymóg wynikający z art. 24 ust. 2a ustawy, będą więc musiały one jeszcze raz złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.