■  Wynagrodzenie pod ochroną

Wynagrodzenie za pracę nie może być niższe, niż przewidują to przepisy, musi być jednakowe dla pracowników wykonujących jednakową pracę i być wypłacane w terminie - za naruszenie tych zasad można pozwać pracodawcę do sądu

■  Wysokość zarobków

Zarobki pracowników to nie tylko płaca zasadnicza, ale także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy, na dyżurach oraz dodatki fakultatywne za pełnioną funkcję, staż, szczególne umiejętności

■  Prawo do odpraw

Odprawy i odszkodowania to dodatkowe świadczenia przyznawane w związku z rozstaniem z pracodawcą - stanowią rekompensatę za utratę pracy, przejście na emeryturę czy niezgodne z prawem rozwiązanie umowy