Zmiany ważne dla zakładów zatrudniających niepełnosprawnych wprowadzają dwa nowe rozporządzenia, które dziś wchodzą w życie, a ich wydanie było konieczne ze względu na ostatnią nowelizację ustawy rehabilitacyjnej. Pierwsze z nich to rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. poz. 32).

Druki z serii DEK wymagały bowiem modyfikacji m.in. z powodu zwolnienia domów pomocy społecznej oraz hospicjów z wpłat na fundusz, a dodatkowo dokonano w nich też innych, doprecyzowujących zmian. Ponadto w załączniku nr 9 do rozporządzenia dodany został nowy formularz DEK-I-u.

– Będą go wysyłać pracodawcy zobowiązani do opłat z tytułu nieosiągania odpowiedniego wskaźnika niepełnosprawnych pracowników, jeżeli chcą skorzystać z ich obniżenia po zakupieniu usługi lub produkcji od firmy, która ma prawo do udzielenia ulg w takich wpłatach – wyjaśnia Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Redakcyjne modyfikacje w formularzach o symbolu INF przewiduje też rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 33).

Obydwa rozporządzenia wprowadzają przepisy przejściowe, które umożliwią pracodawcom korzystanie jeszcze z tych dotychczas obowiązujących formularzy. W przypadku druków DEK firmy mają stosować stare wzory do maja 2013 r. Natomiast deklaracje korygujące te dokumenty, za miesiące od grudnia 2012 r. składane w terminie do 20 lipca 2013 r., powinny być przekazane już na tych określonych w nowych przepisach. Również druki z serii INF za ten sam okres mogą być przesyłane na starych formularzach, a z kolei informacje korygujące za miesiące od października 2012 r. w terminie do 20 lipca już na nowych.

Dziś zaczyna obowiązywać też rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do niej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 29). Wymagało ono zmiany, bo rozszerzony został katalog kontroli przeprowadzanych u pracodawców o tę związaną z udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON.

Fundusz może sprawdzać prawidłowość udzielania ulg we wpłatach na PFRON w przypadku zakupu usługi lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego niepełnosprawnych pracowników

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie