W dalszym ciągu nie jest uregulowane bowiem nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które w okresie poprzedzającym dzień rejestracji w urzędzie pracy prowadziły działalność gospodarczą.
Rzecznik praw obywatelskich, w efekcie wpływających do niego skarg od właścicieli firm, domaga się zmiany przepisów w ustawie o promocji zatrudnienia.
W dalszym ciągu nie jest uregulowane bowiem nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które w okresie poprzedzającym dzień rejestracji w urzędzie pracy prowadziły działalność gospodarczą. Obecnie nie mogą one nabyć tego uprawnienia, ponieważ przepisy nie pozwalają im na opłacanie za siebie składek na Fundusz Pracy. Tak wynika z art. 104b ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
W grudniu 2011 roku resort pracy przekazał publicznym pośredniakom stanowisko, zgodnie z którym okres prowadzenia działalności powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku. Od tego czasu nie zostały jednak wprowadzone niezbędne zmiany w prawie.
RPO wskazał też na konieczność wprowadzenia wydłużonego, 12-miesięcznego okresu pobierania zasiłku przez samotnie wychowujących dziecko oraz okresu braku gotowości do pracy dla kobiet po porodzie. Domaga się również, aby osoby współpracujące przy działalności gospodarczej mogły nabywać prawo do świadczenia przedemerytalnego.