W dalszym ciągu nie jest uregulowane bowiem nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które w okresie poprzedzającym dzień rejestracji w urzędzie pracy prowadziły działalność gospodarczą.
Rzecznik praw obywatelskich, w efekcie wpływających do niego skarg od właścicieli firm, domaga się zmiany przepisów w ustawie o promocji zatrudnienia.
W dalszym ciągu nie jest uregulowane bowiem nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które w okresie poprzedzającym dzień rejestracji w urzędzie pracy prowadziły działalność gospodarczą. Obecnie nie mogą one nabyć tego uprawnienia, ponieważ przepisy nie pozwalają im na opłacanie za siebie składek na Fundusz Pracy. Tak wynika z art. 104b ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).