W obecnym stanie prawnym posiadanie przez mężczyznę 35-letniego okresu składkowego i nieskładkowego i ukończenie 60 roku życia nie uprawnia ZUS do przyznania mu wcześniejszej emerytury. Z pytania nie wynika, aby był pan całkowicie niezdolny do pracy czy też posiadał co najmniej 15-letni okres pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, co uprawniałoby ZUS w analizowanym stanie faktycznym do przyznania emerytury w wieku 60 lat. Od wydanej przez ZUS decyzji będzie pan mógł się odwołać do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Termin na złożenie odwołania wynosi 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli sąd pozytywnie rozpatrzy pana odwołanie, ZUS będzie realizował prawomocny wyrok sądu.

Trzeba wyjaśnić, iż w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r. (Dz.U. nr 200, poz. 1445) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z proponowaną zmianą (w art. 29 ust. 1 pkt 2) mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który nie ukończył 65 lat, może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, jeżeli posiada co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy. Ponadto musi spełnić następujące warunki: ostatnim tytułem ubezpieczenia musi być ubezpieczenie pracownicze, przy czym w ubezpieczeniu pracowniczym musi pozostawać przez co najmniej sześć miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Od osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy wymaga się, oprócz spełnienia warunku wieku i stażu, spełnienia warunku pozostawania ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym (nie wymaga się pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym przez okres co najmniej sześć miesięcy w okresie 24 miesięcy ubezpieczenia). Osoba, która posiada 35-letni okres ubezpieczenia pracowniczego, nie musi spełnić warunku pozostawania ostatnio i przez okres co najmniej sześć miesięcy w ubezpieczeniu pracowniczym w okresie 24 miesięcy ubezpieczenia społecznego i ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Po wprowadzeniu zmian do ustawy emerytalnej będzie pan spełniał warunki do przyznania emerytury.

MAGDALENA ROGULSKA

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).