PROBLEM CZYTELNIKA

GABRIELA ZGAJEWSKA,

ekspert ds. emerytur

EKSPERT WYJAŚNIA

Waloryzacja emerytur i rent będzie przeprowadzana corocznie - od 1 marca. Świadczenia będą podwyższane za pomocą wskaźnika rozumianego jako średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Najbliższa waloryzacja zostanie przeprowadzona dwoma wskaźnikami. Świadczenia przyznane lub przeliczone przed 1 marca 2007 r. będą miały wyższy wskaźnik. Będzie on równy średniorocznemu wskaźnikowi cen i usług w 2007 roku. w stosunku do 2005 roku. powiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 roku. w stosunku do 2005 roku. Emerytury i renty przyznane lub przeliczone od 1 marca 2007 r., tj. od aktualnej kwoty bazowej, czyli ustalonej od przeciętnego wynagrodzenia z 2006 roku, będą miały odpowiednio niższy wskaźnik. Przewiduje się, że wyższy wskaźnik wyniesie 105,5 proc., a niższy 103,5 proc.

NASZA REKOMENDACJA

W przypadku przedstawionym przez czytelnika emerytura może być zwaloryzowana, ale o niższy wskaźnik. Waloryzacja będzie odbywać się z urzędu. ZUS poinformuje o wysokości zwaloryzowanego świadczenia w formie decyzji.

Podstawa prawna

■ Art. 88-89 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Not. MONIKA BURZYŃSKA