NOWE PRAWO - Do województw o najwyższym wskaźniku bezrobocia trafi więcej pieniędzy z Funduszu Pracy.

Województwa otrzymają do dyspozycji połowę środków z Funduszu Pracy, a nie jak dotychczas 30 proc. Tak wynika z przyjętego wczoraj przez rząd rozporządzenia w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

- Dzięki temu województwa będą mogły uruchamiać ponadregionalne programy aktywizacji zawodowej - mówi Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej.

O tym, ile pieniędzy przypadnie z Funduszu Pracy danemu województwu, zadecyduje wyliczenie przeprowadzone według określonego w rozporządzeniu wzoru algorytmu. Preferowane będą te województwa, w których jest najwyższe bezrobocie i w których liczba wyrejestrowanych bezrobotnych jest wyższa niż liczba nowo zarejestrowanych.

Najwyższy wskaźnik bezrobocia notują obecnie województwa warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie. Zdaniem Ewy Andziulewicz z Urzędu Pracy w Gdyni skierowanie większych środków do powiatów o najwyższym bezrobociu jest dobrym pomysłem.

- Nie ma sensu kierowanie pieniędzy do miejscowości, w których bezrobocie jest niewielkie, na przykład w Gdyni wynosi ono 2,3 proc. - mówi Ewa Andziulewicz.

Projekt rozporządzenia zakłada też, że przy podzale środków preferowane będą województwa, w których jest najwięcej bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat i wieku poniżej 25 lat.

- Pieniądze na aktywizację zawodową z Funduszu Pracy zostaną przede wszystkim skierowane na szkolenia, które są skutecznym narzędziem aktywizacji bezrobotnych - mówi Małgorzata Diula z departamentu polityki społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Minister pracy i polityki społecznej będzie też dysponował specjalną rezerwą. Pieniądze z rezerwy minister z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa wypłaci województwom lub powiatom w wyjątkowych sytuacjach.

Pomoc finansowa zostanie skierowana do tych rejonów, gdzie nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy lub realizowane są programy o wysokiej efektywności w walce z bezrobociem. Wynagradzane więc będą te regiony, które najlepiej radzą sobie z aktywizacją osób bezrobotnych. Rezerwa będzie też uruchamiana i przekazywana w sytuacji wystąpienia na danym terytorium klęski żywiołowej.

Rezerwa stanowi 10 proc. środków przyjętych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok na finansowanie zadań na rzecz promocji i aktywizacji zawodowej i 5 proc. na finansowanie pozostałych zadań.

Przychody Funduszu Pracy w 2008 roku mają wynieść 8,2 mld zł. Z tej kwoty 7,75 mld pochodzić będzie ze składek opłacanych przez pracodawców, a 0,3 mld ze środków z Unii Europejskiej. 3,13 mld zł Fundusz Pracy przeznaczy na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, m.in. na szkolenia, stypendia, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne. Wypłata zasiłków dla bezrobotnych będzie kosztować w tym roku 2,1 mld zł.

8,2 mld zł wyniosą w 2008 roku przychody Funduszu Pracy

PAWEŁ JAKUBCZAK

pawel.jakubczak@infor.pl