Przerwa w prowadzeniu firmy jest tożsama z rezygnacją z pracy zarobkowej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Takie stanowisko zajął on w wyroku z 27 września 2012 r. (I SA/Wa 1596/12) w sprawie skargi złożonej przez rodzica, któremu gmina odmówiła przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
Powodem negatywnej decyzji było niespełnienie przez niego przesłanki wynikającej z art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Od ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne wymaga ona bowiem rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Tymczasem opiekun wprawdzie zawiesił działalność gospodarczą, lecz nadal jest wpisany do ewidencji przedsiębiorców, co ma świadczyć o dalszym jej prowadzeniu i braku prawa do wsparcia.
– Zawieszenie firmy można potraktować jako bezpłatny urlop, dlatego rodzic, aby mógł otrzymać wsparcie, powinien całkowicie ją wyrejestrować – mówi Anna Kwaśniewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
WSA uznał jednak, że samorząd dokonał błędnej interpretacji art. 3 pkt 22 ustawy, w którym znajduje się definicja zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Oznacza ona m.in. jej wykonywanie na podstawie stosunku pracy, umowy-zlecenia oraz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Rezygnacja z zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej jest więc zaprzestaniem świadczenia obowiązków na podstawie stosunku pracy (lub innego) bez konieczności jego rozwiązania.
Sąd przywołał też w uzasadnieniu wyroku art. 14a ust. 3 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Zgodnie z nim w okresie zawieszania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może jej wykonywać ani osiągać bieżących przychodów z tego tytułu. Taki stan faktyczny należy więc zdaniem sądu traktować jako przerwę w prowadzeniu firmy wymuszoną okolicznościami, które to uniemożliwiają w sposób zorganizowany i ciągły.
– Nasze samorządowe kolegium odwoławcze uznaje, że rezygnacja z pracy jest równoznaczna z utratą dochodu, dlatego w takiej sytuacji świadczenie może być przyznane – uważa Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Zabrzu.

Prawo do zasiłku, gdy rodzic zawiesi działalność gospodarczą

● Konieczność wyrejestrowania działalności gospodarczej, a nie tylko jej zawieszenie, jest niezbędne do tego, aby gmina rozpatrując wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko, mogła dochód z niej uzyskiwany potraktować jako utracony i nie liczyć go w ogóle do dochodu rodziny. Decyduje o tym art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wymienia rodzaje dochodu, które mogą być uznane za utracone i w konsekwencji wpłynąć na otrzymanie pomocy.
● Znajdująca się obecnie w Sejmie nowelizacja przewiduje zmianę tego przepisu.
● Zawieszenie firmy będzie uznane za dochód utracony, ale tylko w sytuacji, gdy będzie to dotyczyło przedsiębiorców decydujących się na takie działanie z powodu opieki nad małym dzieckiem.