Taki wymóg obowiązuje od 2011 r. w stosunku do pierwszego składanego w nowym roku wniosku WN-U-G, niezależnie od tego, czy będzie on dotyczył refundacji za grudzień 2012 r., czy będzie to korekta związana z poprzednimi okresami sprawozdawczymi. To oznacza, że aby osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mogła otrzymać pomoc z PFRON, po 1 stycznia 2013 r. musi dołączyć do niego formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – INF-O-P-dM, a jeżeli działa ona w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa – INF-O-P-dR.

Jego brak, jak przypomina fundusz, będzie skutkował odrzuceniem wniosku WN-U-G oraz wygenerowaniem wezwania do korekty. Niezbędne formularze są dostępne w biurze PFRON, jego oddziałach terenowych oraz na stronie internetowej.

PFRON refunduje niepełnosprawnym przedsiębiorcom obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Zgodnie z nimi jest to kwota stanowiąca nie mniej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania jest dodatkowo zróżnicowana od stopnia niepełnosprawności.

Artykuł 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) przewiduje, że jest to 100 proc. dla przedsiębiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 60 proc. z umiarkowanym oraz 30 proc. z lekkim jej stopniem.

582,22 zł wynosi kwota refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługująca za grudzień 2012 r.