Ich zaostrzenie przewiduje ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja wprawdzie co do zasady nie zmienia kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, bo o to wsparcie będą mogli się ubiegać ojciec, matka, opiekun faktyczny lub inna osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem krewnego, ale pod warunkiem że jego niepełnosprawność powstała do ukończenia przez niego 18 lat (lub 25 lat, jeżeli miało to miejsce w trakcie nauki).

Wprowadzenie tej zasady oznacza więc, że po 1 stycznia nastąpi faktyczny podział opiekunów, bo prawo do świadczenia będą mieli przede wszystkim rodzice rezygnujący z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Natomiast inne osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym względem niesamodzielnego krewnego będą mogły składać wnioski o specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego uzyskanie, w związku z wprowadzeniem kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł, będzie jednak wymagało dołączenia dodatkowych dokumentów dotyczących wysokości dochodu.

Nowelizacja reguluje też kwestie związane z wypłacaniem pomocy osobom, które są obecnie uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Ich będzie obowiązywał trwający sześć miesięcy okres przejściowy, w którym będą otrzymywać wsparcie na dotychczasowych zasadach. Po jego zakończeniu wszystkie te osoby będą musiały ponownie złożyć wnioski, które będą rozpatrzone na podstawie nowych przepisów.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.