Wydawało się, że trwające od 2010 r. roku prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju zostaną zakończone, tak by minister pracy mógł je podpisać przed końcem tego roku. Data 1 stycznia 2013 r. oznaczająca termin wejścia w życie nowych przepisów o delegacjach znalazła się w ostatniej piątej wersji projektu. Jej dotrzymanie jest nierealne.

Departament prawa pracy resortu pracy informuje, że prace legislacyjne związane z projektem rozporządzenia dotyczącego należności za podróże służbowe przysługujące pracownikom są jednak finalizowane. Ma on zostać wkrótce przesłany do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Po zajęciu stanowiska przez RCL będzie możliwe przekazanie dokumentu do podpisu ministrowi pracy i polityki społecznej.

– Z uwagi na powyższe, jak i ze względu na konieczność wcześniejszego zapoznania się adresatów norm z nowymi przepisami, konieczne jest przesunięcie daty wejścia w życie rozporządzenia – twierdzi Janusz Sejmej, rzecznik prasowy resortu pracy.

Niestety, nie wiadomo, ile potrwają ostatnie prace i czy bardziej realne jest wejście w życie zmienionych regulacji o podróżach służbowych w I kw. przyszłego roku, czy też w jego pierwszym półroczu.

Projekt przewiduje podniesienie diety z 23 zł do 30 zł. Obecna kwota diety obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Ponadto przygotowywane przepisy określają sposób i poziom zmniejszania wysokości stawek w sytuacji, gdy pracownik w czasie wyjazdu służbowego miał zapewnione częściowe lub pełne wyżywienie. Nowe przepisy określają wysokość zwrotu pracownikowi udokumentowanych kosztów noclegu. Zgodnie z propozycją resortu pracy zatrudniony otrzyma zwrot wydatków w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie będzie on większy niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 600 zł za noc.

Nowe przepisy mają zmienić wysokość limitów noclegowych dla przeważającej większości państw.

Etap legislacyjny

Projekt