Czy pasierbica może otrzymać rentę rodzinną

Mój ojczym miał prawo do świadczenia przedemerytalnego. Kilka tygodni temu zmarł. Mam 19 lat i w tym roku rozpoczęłam studia uniwersyteckie. Czy w takim przypadku istnieje możliwość otrzymania renty rodzinnej?

Tak Do renty rodzinnej uprawnione są nie tylko dzieci własne zmarłego, ale także dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Poza tym tego rodzaju świadczenie mogą otrzymać przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej. W określonych w przepisach sytuacjach prawo do renty rodzinnej może też nabyć małżonek (wdowa i wdowiec), jak również rodzice zmarłego.

Renta rodzinna może przysługiwać także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna

■  Art. 66 i 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy wystarczy zasądzenie alimentów

Mam 45 lat i od rozwodu mieszkam samotnie. Dzieci są już dorosłe i samodzielne. Na podstawie orzeczenia sądu miałam przyznane alimenty od męża. Czy ZUS powinien teraz wypłacać mi rentę rodzinną?

Nie Samo orzeczenie sądu w sprawie przyznania alimentów od byłego męża nie stanowi wystarczającej podstawy do nabycia prawa do renty rodzinnej. Muszą być jeszcze spełnione dodatkowe warunki.

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat, lub jeśli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa.

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia wyżej wspomnianych warunków miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową.

Czytelniczka oprócz tego, że miała przyznane prawo do alimentów, nie spełnia warunków dotyczących wieku, wychowywania dzieci czy też niezdolności do pracy. W związku z tym nie może liczyć na przyznanie jej renty rodzinnej.

Podstawa prawna

■  Art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Czy można ponownie pobierać rentę

Klika lat temu zmarł mój mąż i od tego czasu razem z córką otrzymujemy rentę rodzinną. Ostatnio zaproponowano mi umowę o pracę na czas określony, tzn. od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Uzyskiwane w tym czasie zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Czy po zakończeniu tej pracy będę mogła znów otrzymywać moją część renty?

Tak W przypadku gdy po zakończeniu umowy o pracę na czas określony czytelniczka nie będzie już uzyskiwała przychodów wyższych niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będzie mogła ponownie pobierać przypadającą na nią część renty rodzinnej.

Wcześniej jednak warto zadbać o to, by w związku z tą sytuacją jak najmniej stracić. W przypadku gdy dwie osoby są uprawnione do renty rodzinnej, jej wysokość odpowiada 90 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jest ona dzielona na dwie równe części. I tak z pewnością jest obecnie w przypadku naszej czytelniczki i jej córki. Jeśli jedna z uprawnionych osób zacznie uzyskiwać dochody przekraczające 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, może złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Tak też powinna postąpić czytelniczka. Z tego powodu przestanie otrzymywać przysługującą jej część świadczenia. Wtedy do renty rodzinnej będzie uprawniona tylko córka. Po takim ponownym ustaleniu prawa do renty rodzinnej będzie ona otrzymywać nie 45 proc. a 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu. W sumie czytelniczka i jej córka stracą tylko 5 proc.

Podstawa prawna

■  Art. 67, art. 73, art. 74, art. 107a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

MONIKA BURZYŃSKA