Taka zasada wynika z tego, że rząd, wprowadzając kryterium do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, postanowił, że do ustalania sytuacji dochodowej rodziny będą stosowane te same przepisy, które obowiązują przy ubieganiu się o zasiłek na dziecko. To oznacza, że brane będą pod uwagę dochody uzyskane przez jej członków w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o becikowe.

Obecny okres wypłaty świadczeń na dzieci rozpoczął się 1 listopada tego roku i potrwa do 31 października 2013 r. Liczone będą więc dochody z 2011 r., niezależnie od tego, czy wniosek o becikowe będzie złożony 1 stycznia, czy 1 października 2013 r.

Również katalog dochodów, które trzeba podać, będzie taki sam jak przy zasiłkach na dzieci. Najważniejszymi z nich są: przychody opodatkowane PIT, deklarowane dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanymi podatku oraz inne nieopodatkowane dochody, np. alimenty i stypendia socjalne uzyskiwane przez dzieci. Są one potem dzielone przez liczbę członków rodziny i jeżeli będzie to kwota nieprzekraczająca 1922 zł, becikowe będzie przyznane. W przypadku osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego uwzględniony będzie dochód z hektarów przeliczeniowych.

Z kolei w sytuacji, gdy sytuacja dochodowa rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy uległa zmianie, gmina, aby ją uaktualnić, zastosuje procedurę dochodu utraconego lub uzyskanego. W tym pierwszym wariancie utracony dochód w ogóle nie będzie przez samorząd uwzględniany i będzie traktowany tak, jakby go nie było. Jeżeli zaś nastąpi jego uzyskanie, to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny z roku kalendarzowego powiększa się o uzyskaną kwotę z miesiąca następującego po tym, w którym to nastąpiło (o ile jest on otrzymywany w momencie składania wniosku).

Ten sam co przy zasiłkach rodzinnych, będzie też katalog dochodów, które mogą być utracone i uzyskane, oraz zestaw dokumentów, na podstawie których należy określić wysokość dochodu. Szczegółowo są one określone w nowym rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne, którego projekt jest właśnie konsultowany. Rodzic będzie miał wybór i do wniosku będzie mógł dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu. Powinien jednak pamiętać, że musi w nim też określić kwotę odprowadzonego podatku oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wszystkie potrzebne druki otrzyma w gminie.

Na odwołanie od decyzji gminy dwa tygodnie

Wojciech Nartowski, adwokat z Kancelarii Nartowski Trojanowska

Rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, któremu wójt, burmistrz, prezydent miasta lub działający z ich upoważnienia kierownik ośrodka pomocy społecznej odmówi jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, może się od negatywnej decyzji odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Musi to zrobić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a odwołanie jest wnoszone za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W przypadku gdy decyzja organu odwoławczego pierwszej instancji nie będzie dla rodzica zadowalająca, może się on od niej odwołać, kierując skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) w terminie 30 dni od otrzymania decyzji SKO. Jest ona wnoszona za pośrednictwem kolegium i trzeba w niej wskazać m.in. dzień wydania, organ i sygnaturę kwestionowanej decyzji. Ważne, aby skarżący w piśmie kierowanym do WSA określił, z czym się nie zgadza, choć może on poprzestać na ogólnym wskazaniu, na czym polega naruszenie prawa. Nie ma więc konieczności precyzyjnego wskazywania żądań.

W praktyce najczęstsze zarzuty dotyczą naruszenia przez organ zasady obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego), braku zebrania wszystkich dowodów (art. 77 k.p.a.). Istotne jest to, aby odnieść się do okoliczności podanych w decyzji SKO.