Dziadkowie otrzymają świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego wnuka, gdy jego rodzice są nieletni. Taką poprawkę do uchwalonej przez Sejm ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadził Senat. Odrzucone zostały natomiast dwie zmiany zgłoszone przez senatora Jana Rulewskiego, które dotyczyły wprowadzanego przez ustawę nowej formy wsparcia – specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Poprawki te podwyższały go z 520 zł miesięcznie do 620 zł oraz uzależniały jego otrzymywanie od tego, czy dochody rodziny nie przekraczały kryterium dochodowego stanowiącego kwotę najniższej emerytury obowiązującej w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. Pozostałe przyjęte przez Senat poprawki miały charakter redakcyjny.
Ponadto nowelizacja przewiduje ograniczenie kręgu osób, które od 1 stycznia 2013 r. będą mogły się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do niego będą mieli przede wszystkim rodzice lub opiekunowie faktyczni, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Z kolei inne osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, które opiekują się niesamodzielnym krewnym, będą mogły otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego przyznanie w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Będzie to ten sam próg, który obowiązuje rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, starających się o zasiłek, czyli 623 zł na osobę w rodzinie.