Rzeczywiście, w przyszłym roku zmienią się zasady przyznawania becikowego. Nie zmieni się jednak kwota i nadal zapomoga będzie wynosiła 1000 zł. Przez chwilę wydawało się, że będzie to 1200 zł, ale ostatecznie Sejm nie uchwalił podwyżki. Zmieniła się jednak podstawowa zasada: becikowe nie będzie przyznawane, jak dotychczas, wszystkim bez względu na zarobki. Od 2013 r. o to świadczenie mogą ubiegać się tylko te rodziny, w których miesięczny dochód na głowę nie przekracza 1922 zł netto. Istotne są pieniądze zarobione w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o becikowe, czyli – w państwa przypadku – w 2012 r. Składając wniosek o wypłatę, trzeba będzie złożyć oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów. Tak jak do tej pory wypłata becikowego uzależniona będzie od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka przynajmniej od 10. tygodnia ciąży korzystała z opieki lekarskiej i poddała się obowiązkowym badaniom co najmniej trzykrotnie. Zaświadczenie, na stosownym druku, może wystawić lekarz (niekoniecznie ginekolog) lub położna.

Na złożenie wniosku o becikowe jest rok od przyjścia dziecka na świat. Rodzice dzieci, które urodzą się jeszcze w tym roku, otrzymają becikowe na starych zasadach (wszyscy, bez względu na dochód). Uwaga! Rodziny o najniższych dochodach, uprawnione do zasiłku rodzinnego (kryterium dochodowe wynosi 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne) mają prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, także w wysokości 1000 zł. Niektóre gminy (coraz rzadsze to zjawisko) wypłacają dodatkowo becikowe gminne. Tu kwota ustalana jest lokalnie, warto zapytać o taką możliwość w urzędzie.

Podstawa prawna

Art. 15 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

Art. 1 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012 r., poz 1255).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 959).