Pracownik ma zaspokajać należności alimentacyjne. Czy pracodawca powinien dokonać potrącenia tych kwot tylko z wynagrodzenia zasadniczego, czy też uwzględnić wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego lub nagród przyznanych pracownikowi?
Potrącenia można dokonać z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Może być ono dokonywane jednak wyłącznie na poczet następujących należności: sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych lub należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz kar pieniężnych. Tak wynika z art. 87 par. 1 k.p.
Alimenty potrącane są w pierwszej kolejności z ograniczeniem do wysokości 3/5 wynagrodzenia. Dopuszczalne jest także potrącenie tych należności bez wszczynania postępowania egzekucyjnego. Dokonuje go pracodawca na wniosek wierzyciela, np. byłego małżonka, na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.