Zasady obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności charakteryzują się dwoma zasadniczymi odmiennościami.

Po pierwsze, pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, niezależnie od urlopu zwykłego, o którym mowa w kodeksie pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku od dnia zaliczenia go do jednego z wymienionych stopni niepełnosprawności. Urlop dodatkowy nie przysługuje temu pracownikowi, który jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (chyba że jego wymiar jest niższy niż dziesięć dni). Urlop dodatkowy zwiększa wymiar zwykłego urlopu wypoczynkowego, określonego w art. 154 kodeksu pracy (20 lub 26 dni). Zatem pracownikowi niepełnosprawnemu, który nabył prawo do dodatkowego urlopu, będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy odpowiednio w wymiarze: 30 dni (20 dni urlopu zwykłego + dziesięć dni urlopu dodatkowego) bądź 36 dni (26 dni urlopu „zwykłego” + dziesięć dni urlopu dodatkowego).

Po drugie, obliczając wymiar urlopu przysługującego pracownikowi ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, należy pamiętać o tym, że dobowy wymiar czasu pracy tego pracownika jest niższy niż w przypadku pełnosprawnych pracowników i wynosi nie osiem, lecz siedem godzin. W przypadku zatem osoby niepełnosprawnej zaliczonej do jednego ze wskazanych stopni niepełnosprawności jeden dzień urlopu będzie odpowiadać siedmiu godzinom pracy. Wobec tego pracownik ten nabywa w ciągu roku prawo do:

  •  210 godzin urlopu (140 godzin urlopu zwykłego i 70 godzin urlopu dodatkowego) - gdy urlop zwykły przysługuje w wymiarze 20 dni;
  •  252 godziny urlopu (182 godziny urlopu zwykłego i 70 godzin urlopu dodatkowego) - gdy urlop zwykły przysługuje w wymiarze 26 dni.

W przedstawionej sytuacji pracownik z uwagi na staż pracy ma prawo do 26 dni urlopu zwykłego. Ponadto, w związku z tym, że upłynął rok od dnia, w którym został zaliczony on do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje mu 10 dni urlopu dodatkowego. Biorąc pod uwagę, że pracownik jest zatrudniony na pół etatu, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w proporcjonalnie obniżonym wymiarze, a zatem: 13 dni urlopu zwykłego (1/2 x 26 dni) oraz 5 dni urlopu dodatkowego (1/2 x 10 dni). W sumie pracownik nabył w 2007 roku. prawo do 18 dni, a zatem 126 godzin (18 dni x 7 godz.) urlopu. W związku z tym, że dobowy wymiar czasu pracy tego pracownika wynosi 3,5 godziny, wykorzystanie przez niego całego urlopu będzie oznaczało jego nieobecność w pracy przez 36 dni (126 godz.: 3,5 godz.).

DOMINIKA CICHOCKA

doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 154, 1542 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 15, 19, 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.).