Zmiana prawa Pracownicy odbywający szkolenia okresowe z zakresu bhp będą musieli osobiście zdawać egzamin przed komisją.

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 oraz Dz.U. z 2005 r. nr 116, poz. 972).

Organizatorzy szkoleń bhp dla pracowników mają obowiązek wydawania im zaświadczeń o ich ukończeniu. Do 14 marca 2006 r. obowiązywało rozporządzenie z 12 października 1993 r. wydane wspólnie przez ministrów edukacji oraz pracy w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Jego przepisy pozwalały na wydawanie zaświadczeń dla wszystkich form szkolenia bhp. Rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr 31, poz. 216). Zostały w nim określone nowe wzory zaświadczeń, a także formy kształcenia. Nie przystają one jednak do celów związanych z prowadzeniem i dokumentowaniem szkoleń bhp.

- Wzory zaświadczeń określone w rozporządzeniu z 3 lutego 2006 r. są nieprzydatne np. dla pracodawcy przeprowadzającego szkolenia bhp w formie instruktażu - mówi Stanisław Wójcik z Głównego Inspektoratu Pracy.

Dlatego resort pracy zaproponował nowy wzór zaświadczenia, które będzie mogło być stosowane do wszystkich form szkolenia bhp. Ponadto zaproponowano zmiany w zasadach prowadzenia szkoleń bhp. Do osób uprawnionych do prowadzenia tzw. instruktażu ogólnego dodano pracodawców, którzy sami wykonują zadania służby bhp. Zaproponowano też, by coroczne szkolenia musieli przechodzić zatrudnieni przy pracach szczególnie niebezpiecznych, określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

Ze względu na liczne przypadki organizowania szkoleń okresowych w formie samokształcenia i przeprowadzania egzaminów na odległość uczestnik ze szkolenia będzie zdawał egzamin osobiście przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

Tomasz Zalewski

tomasz.zalewski@infor.pl