Rzecznik praw obywatelskich popiera postulaty zgłaszane przez pracowników zatrudnionych w handlu dotyczące ograniczenia pracy świąteczno-niedzielnej w placówkach handlowych. Przypomnijmy, że dotyczą one dokonania takich zmian w zasadach pracy w niedziele i święta, aby było możliwe wprowadzenie zakazu pracy w placówkach handlowych w święta, także gdy przypadają one w niedzielę.
Zdaniem rzecznika, który w tej sprawie zwrócił się do przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach, nie można nie dostrzegać negatywnych konsekwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów kodeksu pracy dotyczących pracy w niedziele i święta. Ważne jest przy tym jednak, żeby brać pod uwagę możliwe do zaakceptowania koszty ekonomiczne wprowadzanych ograniczeń pracy w handlu. Nie bez znaczenia są też ukształtowane dotychczasową praktyką przyzwyczajenia konsumentów, których nie należy ignorować.
Rzecznik pozytywnie ocenił propozycje zawarte w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Podkreślił przy tym, że ponieważ wspomniany projekt zawiera rozwiązanie kompromisowe, godzące interesy pracowników, pracodawców, handlowców oraz konsumentów, celowe byłoby pilne zakończenie prac ustawodawczych.
Przyjęte proponowane rozwiązania mogą w znacznym stopniu poprawić sytuację w zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących czas pracy. W opinii rzecznika w konsekwencji będzie to prowadzić do poprawy poziomu ochrony praw pracowniczych w tym zakresie.
Edyta Wereszczyńska