Nie

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, bo do nich zalicza się regulacje związane z wypadkami przy pracy, uregulowane zostały w kodeksie pracy oraz przepisach wykonawczych. Są to normy o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, że niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja stron stosunku pracy w ich treść.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy przepisy powszechne nie formalizują nadmiernie postępowania z uwagi na konieczność ratowania życia i zdrowia oraz zapobieżenia eskalacji zjawiska. Nadmierne sformalizowanie postępowania w tego typu sytuacjach może spowodować, że dojdzie do dodatkowych niekorzystnych konsekwencji, np. pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego pracownika lub też zagrożenia zdrowia i życia innych pracowników zakładu.

Ponadto zmiana postępowania w zakresie obowiązków formalno-prawnych tym zakresie może spowodować, że pracownik, który uległ wypadkowi, nie otrzyma świadczeń ubezpieczeniowych, bowiem ZUS nie uzna przedłożonej dokumentacji.

Zatem w tym zakresie pracodawca ma obowiązek stosować się do norm powszechnych, obowiązujących w tym zakresie, czyli do kodeksu pracy i rozporządzenia RM z 28 lipca 1998 r. Zgodnie z par. 1 wskazanego rozporządzenia - pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

Po uzyskaniu wiedzy o zaistnieniu wypadku w zakładzie pracy na pracodawcy, zgodnie z art. 234 par. 1 k.p., ciąży obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający, np.: dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych czy uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca zwolniony byłby od wykonania wyżej opisanego obowiązku.

WNIOSEK

Jeśli w zakładzie pracy dojdzie do wypadku, pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy w celu ustalenia okoliczności i przyczyn tego wypadku oraz ustalenia, czy pozostaje on w związku z pracą. Wskazanych zasad postępowania nie można zmienić, a tym bardziej utrudnić wewnętrznymi procedurami.

Wskazanych zasad postępowania nie można zmienić, a tym bardziej utrudnić wewnętrznymi procedurami. Można jedynie informować o nich pracowników, wprowadzać ułatwienia w postępowaniu, szkolić w udzielaniu pierwszej pomocy.

EWA WRONIKOWSKA

doktor nauk prawnych, Katedra Prawa i Ubezpieczeń Społecznych KUL

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 234 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. nr 115, poz. 744 z późn. zm.).