Zmienione zasady dotyczące przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zawiera ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która właśnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255). Wprowadza ona kryterium dochodowe w wysokości 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie, które będzie musiał spełnić rodzic, aby otrzymać becikowe.

Osiąganie dochodów nieprzekraczających tego progu będzie dotyczyć dzieci, które urodzą się oraz zostaną objęte opieką faktyczną lub prawną po 1 stycznia 2013 roku. Ich rodzice lub opiekunowie będą musieli dołączyć do wniosku oświadczenia lub zaświadczenia zawierające wysokość dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym przychodzą do gminy. Natomiast wnioski rodziców, których dziecko urodzi się do 31 grudnia tego roku, a którzy zgłoszą się do ośrodka pomocy społecznej w przyszłym roku, będą rozparzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Etap legislacyjny: ogłoszenie w Dzienniku Ustaw