Zmiana prawa Pracodawca chcący zatrudniać pracowników świadczących pracę na odległość będzie musiał zawrzeć ze związkami zawodowymi porozumienie w tej sprawie.

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy. Ma on uregulować w prawie pracy zasady świadczenia pracy na odległość, czyli telepracę.

Na zatrudnienie telepracownika w firmie zgodę będą musiały wyrazić związki zawodowe. W porozumieniu, jakie w tej sprawie musi zawrzeć pracodawca z organizacjami związkowymi, muszą być uwzględnione wszelkie ustalenia, do jakich doszło między stronami. W sytuacji gdy u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe, a pracodawca zamierza zatrudniać pracowników w formie telepracy, warunki jej stosowania powinien ustalić w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Telepracownikami będą mogły zostać zarówno osoby nowo zatrudniane w firmie, jak i dotychczasowi pracownicy, którzy do tej pory świadczyli pracę w sposób tradycyjny. Tym drugim pracodawca musi zaproponować zmianę formy zatrudnienia. Z inicjatywą zmiany warunków zatrudnienia będzie mógł wystąpić także pracownik. Powrót do poprzedniego sposobu wykonywania pracy będzie możliwy, oczywiście za uprzednią zgodą drugiej strony. Chyba że wniosek w tej sprawie zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy. W takiej sytuacji będzie on dla drugiej strony wiążący.

Pracodawca, oprócz wszystkich wymienionych w kodeksie pracy obowiązków, jakie ma wobec zatrudnianych przez siebie osób, będzie też musiał dostarczyć telepracownikom ubezpieczony sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. On też ma pokrywać koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tego sprzętu. Pracodawca będzie zmuszony wypełniać wobec telepracownika wszystkie obowiązki z zakresu bhp, z wyjątkiem obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń. Obecnie tylko 1 proc. ogółu zatrudnionych (w Polsce jest 11,38 mln pracowników najemnych) pracuje na zasadzie telepracy.

IZABELA RAKOWSKA-BOROŃ

izabela.rakowska@infor.pl