Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prezydent m.st. Warszawy zasiłku odmówił.

WSA uznał w wyroku (I SA/Wa 1596/12), że zawieszenie działalności gospodarczej jest tożsame z zaprzestaniem wykonywania pracy zarobkowej, co jest jednym z warunków przyznania zasiłku pielęgnacyjnego związanego z podjęciem opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Sprawa dotyczyła samozatrudnionego Grzegorza Sz., który zawiesił działalność gospodarczą i podjął opiekę nad niepełnosprawną, kilkuletnią córką. W związku z tym wystąpił o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Prezydent m. st. Warszawy odmówił tłumacząc, że mimo zawieszenia działalności przedsiębiorca nadal ją prowadzi, bowiem ciągle jest wpisany do ewidencji przedsiębiorców. Na uzasadnienie swojej tezy organ powołał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. To stanowisko podzieliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie. Zdaniem obu organów zawieszenie działalności nie oznacza rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, o czym mówi ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Obie decyzje Grzegorz Sz. zaskarżył do WSA w Warszawie. Sąd je uchylił, przyznając mu rację. W uzasadnieniu wyroku WSA wskazał m.in. na definicję pracy zarobkowej i uznał, że "rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jest zatem rezygnacją z wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy lub innych stosunków prawnych bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy".

"Analogicznie uznać zatem należy, iż zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest tożsame z rezygnacją z pracy zarobkowej, o jakiej mówi art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych" - napisano w uzasadnieniu do wyroku.

Sąd podkreślił, że zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania takiej działalności przedsiębiorca nie może jej wykonywać i osiągać z niej przychodów. "Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można zatem uznać, jako faktyczną rezygnację z jej wykonywania" - uznał WSA. Zdaniem sądu zawieszając działalność Grzegorz Sz. zrezygnował z zatrudnienia.

Wyrok nie jest prawomocny.

Grzegorz Sz. poinformował w rozmowie z PAP, że likwidacja działalności gospodarczej - w przeciwieństwie do jej zawieszenia - byłaby dla niego bardzo niekorzystna. Wiązałaby się m.in. z koniecznością zerwania umowy leasingowej (na samochód), którą podpisał jako przedsiębiorca i poniesienia negatywnych tego konsekwencji. Wznawiając działalność po likwidacji firmy musiałby przejść od nowa procedurę rejestracji firmy i ponieść opłaty z tym związane.

Według danych GUS na koniec września jednoosobową działalność gospodarczą prowadziło w Polsce ponad 2 mln 900 tys. osób. Zgodnie z danymi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Polsce jest 190 tys. dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.