Złożyłem wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy na początku sierpnia 2007 r. Mam udowodniony prawie 30-letni okres składkowy i nieskładkowy. Z dniem 12 września 2007 r. kończy mi się zwolnienie lekarskie. Nie byłem jeszcze badany przez lekarza orzecznika. Z powodu złego stanu zdrowia byłem przez dwa tygodnie w szpitalu. W czasie mojego pobytu w szpitalu przyszło wezwanie na badanie, którego z oczywistych przyczyn nie mogłem odebrać. Jaki jest tryb postępowania w takich sprawach?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy jest uzależnione od ustalenia niezdolności do pracy. dokonuje - w formie orzeczenia - lekarz orzecznik ZUS, a w przypadku wniesienia sprzeciwu czy też zarzutu wadliwości orzecznika - komisja lekarska. Orzeczenie lekarza orzecznika/komisji lekarskiej ZUS stanowi podstawę do wydania decyzji.

ZUS kieruje osobę ubiegającą się o rentę na badanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika, lekarza konsultanta, psychologa, na badania dodatkowe lub obserwację szpitalną.

Jeżeli osoba wezwana nie zgłosi się na badanie bez uzasadnionych przyczyn, ZUS ponownie kieruje zainteresowanego na badanie wyznaczając nowy termin badania. Wezwanie jest wysyłane za zwrotnym poświadczeniem odbioru, informując o skutkach niestawiennictwa. Jeżeli osoba ponownie nie zgłosi się na badanie, w tym nowo wyznaczonym terminie, i zainteresowany nie powiadomi ZUS-u o przyczynie niestawiennictwa, ZUS odstąpi od dalszego postępowania w sprawie. W przypadku gdy stan zdrowia stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim uniemożliwia osobiste zgłoszenie się na badanie, badanie może być przeprowadzone w miejscu pobytu wnioskodawcy, jeżeli wyrazi na to zgodę. ZUS odstąpi od dalszego postępowania w sprawie.

Czytelnik powinien niezwłocznie skontaktować się ze swoim ZUS-em informując o przyczynie niestawiennictwa na badanie do lekarza orzecznika, a jeżeli stan zdrowia uniemożliwia zgłoszenie się na badanie, powinien przesłać do ZUS-u stosowne zaświadczenie informujące o tej okoliczności, wystawione przez lekarza leczącego. Jeżeli stan zdrowia umożliwia zgłoszenie się na badanie, to ZUS wyśle ponowne wezwanie, tym razem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Od orzeczenia lekarza orzecznika zainteresowany może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika. Jednocześnie również w terminie 14 dni od dani wydania orzeczenia Prezes Zakładu może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli zainteresowany złoży wniosek po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika, to nie jest on rozpatrywany. Jednakże w uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, w którym wskazuje przyczynę opóźnienia złożenia sprzeciwu, ZUS może przywrócić termin na złożenie sprzeciwu.

TOMASZ DZIUBIŃSKI

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 2711 z późn. zm.).