Roszczeniowa postawa może być przyczyną odmowy przyznania zasiłku z pomocy społecznej, jeżeli występujący z wnioskiem ma możliwość zaspokojenia potrzeb życiowych z własnych środków.
Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach (sygn. akt IV SA/Gl 130/11), który rozpatrywał skargę złożoną przez osobę, której ośrodek pomocy społecznej odmówił przyznania zasiłku stałego. Stało się tak, mimo że spełniała ona warunki jego przyznania wskazane w art. 37 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Zgodnie z nimi zasiłek stały jest przyznawany osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.
Jednak w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego okazało się, że mimo posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności składający wniosek nie wystąpił o rentę inwalidzką do ZUS. Ponadto osoba ta pracowała wcześniej w Serbii i w związku z tym może się ubiegać o transfer świadczenia rentowego z tego kraju.