Zwolnionego pracownika, który prowadzi działalność gospodarczą, nie można pozbawiać prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy. Jeśli np. zawiesi on działalność, ma prawo do takiego świadczenia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2012 r.
Omawiana sprawa dotyczyła osoby zatrudnionej w okresie od 8 lipca 2002 r. do 23 października 2010 r. na podstawie umowy o pracę. Pracownik ten stał się niezdolny do pracy od 19 października 2010 r. Niezdolność trwała do 31 marca 2011 r.
Zatrudniony wystąpił do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, to jest po 23 października 2010 r. Wskazał, że ze względu na stan zdrowia nie prowadzi osobiście działalności gospodarczej od 19 października 2010 r. (z tego tytułu nie był zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe). Działalność ta trwała od lipca 2009 r., a została zawieszona od 30 grudnia 2010 r.