Zwolnionego pracownika, który prowadzi działalność gospodarczą, nie można pozbawiać prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy. Jeśli np. zawiesi on działalność, ma prawo do takiego świadczenia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2012 r.
Omawiana sprawa dotyczyła osoby zatrudnionej w okresie od 8 lipca 2002 r. do 23 października 2010 r. na podstawie umowy o pracę. Pracownik ten stał się niezdolny do pracy od 19 października 2010 r. Niezdolność trwała do 31 marca 2011 r.
Zatrudniony wystąpił do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, to jest po 23 października 2010 r. Wskazał, że ze względu na stan zdrowia nie prowadzi osobiście działalności gospodarczej od 19 października 2010 r. (z tego tytułu nie był zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i chorobowe). Działalność ta trwała od lipca 2009 r., a została zawieszona od 30 grudnia 2010 r.
ZUS odmówił prawa do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli od 24 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r., i nadal za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Uzasadnił to tym, że po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego wnioskodawca kontynuuje działalność gospodarczą.
Wnioskodawca odwołał się od tej decyzji do sądu rejonowego. Ten wydał orzeczenie korzystne dla strony pozwanej. Podkreślił, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub ją podjęła. Prowadząc zarejestrowaną działalność gospodarczą od dnia jej rozpoczęcia do okresu jej zawieszenia wnioskodawca posiadał tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Sprawa trafiła do sądu okręgowego, który podzielił stanowisko niższej instancji. Wnioskodawca złożył więc skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania.
Uznał, że zachowanie przez wnioskodawcę prawa do zasiłku chorobowego w okresie do 30 grudnia 2010 r., czyli do zawieszenia prowadzonej działalności, byłoby możliwe, gdyby udowodnił on, że faktycznie tej działalności nie prowadził. W przeciwnym razie trzeba przyjąć, że w tym okresie nabył nowy (niepracowniczy) tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Natomiast w okresie późniejszym pozbawienie prawa do zasiłku mogłoby mieć miejsce jedynie w razie udowodnienia przez organ rentowy okoliczności uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wnioskodawca nie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i nie dotyczył go obowiązek opłacania ubezpieczenia chorobowego
ORZECZNICTWO
Wyrok z 4 czerwca 2012 r., sygn. akt I UK 13/12.