Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie planuje ujednolicenia zasad określania wysokości dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego na potrzeby świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej.
Sposób obliczania dochodu z jednego hektara przeliczeniowego przez gminy jest bowiem różny w sytuacji, gdy osoba stara się o jedną z tych form wsparcia. W przypadku świadczeń rodzinnych stanowi on 1/12 kwoty podawanej corocznie przez prezesa GUS za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, na który rodzic składa wniosek o świadczenia na dziecko. Obecnie wynosi on 226,08 zł.
Z kolei w pomocy społecznej dochód z jednego hektara przeliczeniowego jest ustalony odgórnie w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, że jego wysokość ulega zmianie w terminie weryfikacji kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń, o 25 proc. sumy kwot, o które są one podnoszone. W związku z obowiązującą od tego miesiąca podwyżką progów dochód ten wynosi 250 zł.