Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby nie zamyka pracownikowi drogi powrotu do firmy. Czy likwidacja jego stanowiska pracy stoi temu na przeszkodzie?
Ponowne zatrudnienie u pracodawcy po długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą jest możliwe, jeśli w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy pracownik zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności (art. 53 par. 5 k.p.).
Ocena możliwości ponownego zatrudnienia uzależniona jest od okoliczności konkretnego przypadku. Dokonując jej, należy uwzględnić zarówno okoliczności dotyczące pracodawcy, jak i pracownika (por. wyr. SN z 12 stycznia 1998 r., I PKN 459/97, OSNP1998/22/656). W związku z tym orzeczenie komisji lekarskiej o nieprzydatności pracownika do pracy na stanowisku zajmowanym przed rozwiązaniem z nim umowy może oznaczać brak możliwości ponownego jego zatrudnienia.