Od dziś osoby o najniższych dochodach będą otrzymywać wyższe zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej. Więcej osób będzie też mogło z nich skorzystać, ponieważ zmienia się kryterium do nich uprawniające.

Większe wsparcie dla najuboższych osób i rodzin przewiduje obowiązujące od dziś rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 823). Przewiduje ono, że podwyższony zostaje próg dochodowy, którego spełnienie umożliwia korzystanie z pomocy społecznej. Wynosi on 456 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub w przypadku osoby samotnie gospodarującej 542 zł.

Taka podwyżka następuje po raz pierwszy od 2006 roku, bo mimo że wysokość kryteriów powinna być weryfikowana co trzy lata, to rząd trzy lata temu ze względów oszczędnościowych nie zdecydował się na ich podwyższenie. Teraz nie miał już innego wyjścia, ponieważ okazało się, że w czasie, który upłynął od poprzedniej waloryzacji, kwoty kryteriów stały się niższe od wysokości minimum egzystencji, czyli takiego poziomu dochodu, który umożliwia pokrycie niezbędnych do przeżycia wydatków, obejmujących głównie żywienie i opłaty na utrzymanie mieszkania. W praktyce oznaczało to, że osoby mające dochód na poziomie tego minimum nie miały prawa do zasiłku z pomocy społecznej.

Wyższe progi, które będą obowiązywać co najmniej do września 2015 roku, spowodowały też podwyższenie wysokości niektórych świadczeń. Dotyczy to przede wszystkim zasiłku stałego, który przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego maksymalna wysokość wzrasta bowiem o 50 proc. sumy kwot, o które podwyższone są kryteria dochodowe. Zasiłek ten wynosi od tego miesiąca 529 zł, czyli o 85 zł więcej, niż było to jeszcze we wrześniu. Wyższy jest też dochód osiągany z jednego hektara przeliczeniowego, który służy ustaleniu wysokości dochodu osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego. On z kolei zmienia się o 25 proc. sumy kwot, o które podwyższono progi, i wynosi od października 250 zł.

Dzięki podwyższeniu kryterium dochodowego więcej osób będzie mogło skorzystać nie tylko ze świadczeń pieniężnych, ale też innych form wsparcia, np. usług opiekuńczych, niezbędnego ubrania oraz bezpłatnego posiłku. Prawo do tego ostatniego przysługuje, gdy osoba lub rodzina ma dochód nieprzekraczający 150 proc. progu obowiązującego w pomocy społecznej.

Na razie jednak ośrodki pomocy społecznej, które informacje na temat podwyżek umieściły w siedzibach oraz na stronach internetowych, nie obserwują, aby więcej osób składało wnioski o pomoc.

– Spodziewamy się, że większość osób zgłosi się do nas dopiero w tym miesiącu – stwierdza Teresa Stęplewska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie.

Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni, zwraca też uwagę, że liczba osób, które otrzymają wsparcie, nie musi się znacząco zwiększyć.

– Ponieważ w ostatnich latach kryteria były zamrożone, przyznawaliśmy więcej specjalnych zasiłków celowych, które otrzymują osoby o dochodach je przekraczających, ale jednocześnie znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Teraz większości z nich będziemy wypłacać zwykły zasiłek celowy. Może więc zmienić się rodzaj świadczenia, ale ogólna liczba uprawnionych nie wzrośnie gwałtownie – tłumaczy Anna Prusak.

Dodaje też, że sama kwota, o którą wzrastają progi, nie jest na tyle wysoka, aby spowodowała gwałtowny wzrost wypłacanych świadczeń.