Interpretacja Gazety Prawnej
• Za czas podróży służbowej odbywanej w czasie pracy wynikającym z harmonogramu pracy pracownika należy się normalne wynagrodzenie. Natomiast jeżeli podróż przeciągnie się poza normalne godziny pracy, to pracownikowi z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. • Za czas szkoleń specjalistycznych, poświeconych zagadnieniom bezpośrednio związanym z wykonywaną pracą, które są organizowane poza godzinami pracy, pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie. Ich czas powinien być traktowany jako czas pracy. • Odmowa stawienia się na szkoleniu dotyczącym zagadnień bezpośrednio związanych z pracą, np. obsługi komputerowej obrabiarki, może być potraktowana jako niewykonanie polecenia służbowego. • Jeżeli szkolenie dotyczy kwestii ogólnych, to pracownik może odmówić w nim udziału i nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji swojej decyzji.