Kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i w jakiej wysokości ono przysługuje.

Kogo otrzymuje świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do otrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują alimenty od rodzica, ale ich egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Starsze dzieci mogą otrzymywać świadczenia pod warunkiem kontynuacji nauki. Wiek dziecka nie ma znaczenia jeśli ma ono orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak potwierdzić bezskuteczną egzekucję alimentów

Bezskuteczną egzekucję ( musi ona nastąpić 2 miesiące przed złożeniem wniosku) potwierdza specjalnym zaświadczeniem komornik. Można je uzyskać samemu albo poprzez organ, w którym zainteresowany ubiega się o świadczenie. Jeśli egzekucja nie jest prowadzona w Polsce (dłużnik alimentacyjny mieszka za granicą) bezskuteczność egzekucji potwierdza zaświadczenie z sądu lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej.

Kto nie może otrzymać świadczenia

świadczenie nie przysługuje jeśli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej lub zawarła związek małżeński.

Kryterium dochodowe

Prawo do świadczenia przysługuje jeśli przeciętny miesięczny dochód netto na członka rodziny w poprzednim okresie świadczeniowym ( Od 1 października do 30 września) nie był wyższy niż 725 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

Wysokość świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie może wynieść więcej niż 500 zł na każde uprawnione dziecko

Niezbędne dokumenty

Wniosek składa w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wśród dokumentów, w zależności od sytuacji wnioskodawcy, powinny się znaleźć m.in.:
- Kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie
- Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów
- Zaświadczenie od komornika
- Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły
- Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności