Przedsiębiorstwo osiągnęło poziom zatrudnienia, który upoważnia do wyboru rady pracowników. Jakie są jej kompetencje?
Rada jest organem powołanym do reprezentowania podwładnych wykonujących pracę u pracodawców – przedsiębiorców, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób. Ma ona prawo uzyskiwać informacje i przeprowadzać konsultacje z pracodawcą w imieniu wszystkich osób zatrudnionych przez niego na podstawie umowy o pracę. Zasady jej powoływania i funkcjonowania określa ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późn. zm.).
Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 50 osób, jest zobowiązany do poinformowania pracowników o osiągnięciu poziomu zatrudnienia, który upoważnia ich do dokonania wyboru rady pracowników. Wybory organizuje pracodawca na podstawie wniosku złożonego przez co najmniej 10 proc. zatrudnionych. Jeśli wniosek taki nie wpłynie – firma nie ma obowiązku zabiegać samodzielnie o powołanie rady.