Resort pracy pod kierownictwem Anny Kalaty chce, aby płaca minimalna odpowiadała połowie średniej pensji, czyli około 1250 zł

Od 1 stycznia płaca minimalna rośnie z 899,10 zł do 936 zł. Od kilku lat rząd praktycznie samodzielnie ustala kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyższa ją tylko o najniższą kwotę wymuszoną przez ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Dzieje się tak, mimo iż tylko około 4,5 proc. zatrudnionych zarabia ustawowe minimum. Rząd nie podwyższa płacy minimalnej, tak jak postulują związki zawodowe, ale nie dlatego, że dba w ten sposób o niskie koszty pracy pracodawców. Nadal bowiem wysokość minimalnego wynagrodzenia wywiera bezpośredni wpływ na wysokość różnych należności i kosztów. Zdaniem Bogdana Sochy, wiceministra pracy i polityki społecznej, aby płaca minimalna rosła szybciej, nie może być ona powiązana z różnymi świadczeniami finansowanymi przez budżet.
Od odprawy do ulgi
Osoby, które straciły pracę w wyniku zwolnień grupowych, wiedzą, że mogą liczyć na odprawę, której wysokość jest uzależniona od płacy minimalnej. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawa ta nie może przekraczać 15­krotności płacy minimalnej obowiązującej w dniu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli więc pracownik zostanie zwolniony w 2007 roku na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, to jego odprawa nie będzie mogła przekroczyć 14 040 zł. Wyższa kwota może być wypłacona z powodu zwolnień grupowych, jeżeli przewiduje to wewnętrzny zakładowy układ zbiorow y, czy tzw. pakiety prywatyzacyjne. Często utrata pracy jest impulsem do założenia własnej działalności gospodarczej. Osoby, które ją rozpoczynają, mogą także w 2007 roku liczyć na ulgę w opłacaniu składki na ZUS. Zamiast płacić składkę od deklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, mogą płacić do ZUS składkę od kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z takiej ulgi mogą korzystać przez 24 miesiące osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą np. po uprzednim zwolnieniu grupowym.
Drożej na aplikacjach
Wzrost płacy minimalnej odczują osoby ubiegające się o przyjęcie na aplikację radcowską, adwokacką czy notarialną. Koszt egzaminu kwalifikacyjnego na każdą z nich wynosi połowę najniższego wynagrodzenia. Zatem osoby, które chcą dostać się na aplikację, muszą w 2007 roku zapłacić 468 zł. Ci, którzy zdadzą egzamin na jedną z aplikacji prawniczych, muszą zapłacić za każdy rok nauki roczną opłatę, w tym przypadku 3744 zł, czyli czterokrotność płacy minimalnej. Opłata za egzamin kończący aplikację także jest pochodną najniższego wynagrodzenia. Za egzamin radcowski, adwokacki czy notarialny trzeba będzie w przyszłym roku zapłacić 702 zł, czyli 75 proc. płacy minimalnej. Nie tylko prawnicy muszą płacić drożej za potwierdzenie swoich uprawnień zawodowych. Podwyższenie płacy minimalnej, odczują także osoby ubiegające się o tzw. uprawnienia budowlane. Za uznanie wykształcenia i zaliczenie praktyk trzeba będzie zapłacić 468 zł. Tyle samo, czyli połowę płacy minimalnej, należy zapłacić za egzamin.
Drożej u notariusza
Osoby, które chcą przekształcić prawo do lokalu lokatorskiego we własnościowe, muszą skorzystać z usług notariusza. Ustawodawca zadbał o to, by taksa notarialna w tym przypadku nie była wygórowana. Wynagrodzenie notariusza za czynności notarialne dokonane przy zawieraniu umowy o przeniesieniu własności lokalu wynosi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2007 r. będzie to kwota 299,7 zł.
Obowiązek obrony
Pracownikom wezwanym do osobistego stawienia się przed właściwy organ w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania, przysługuje na ich żądanie zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki, za każdy dzień w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia. Ponadto żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny.
Przestępstwa skarbowe
Mało kto wie, ale płaca minimalna wpływa na grzywny i za przestępstwa karne skarbowe. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Nie może być ona niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. W praktyce oznacza to, że najniższa stawka dzienna w przyszłym roku wynosić będzie 31,2 zł, a najwyższa stawka dzienna ustalona przez sąd nie przekroczy 12 480 złotych.