Okres wypowiedzenia to czas, jaki upływa od złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę do chwili rozwiązania stosunku pracy. W przypadku umów bezterminowych okres ten uwarunkowany jest długością stażu pracy u danego pracodawcy i zgodnie z art. 36 par. 1 k.p. wynosi on • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Tylko dla niektórych osób
W pewnych okolicznościach kodeks pracy przewiduje jednak możliwość wydłużenia ustawowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy związanych z odpowiedzialnością majątkową. Dłuższy okres wypowiedzenia obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy zapis tej treści znajdzie się w umowie o pracę (przykład). W przypadku pracowników zajmujących określone stanowiska pracy pracodawca może już na początku zatrudnienia zabezpieczyć się przed zbyt szybkim rozwiązaniem umowy o pracę. Służy temu możliwość umownego przedłużenia okresu wypowiedzenia przewidziana w art. 36 par. 5 kodeksu pracy. Przepis ten ma jednak ograniczony zakres zastosowania. Przede wszystkim nie dotyczy on każdego pracownika, lecz tylko takiego, który zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością majątkową za powierzone mienie. Problematykę odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się normuje rozdział II działu piątego kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia pracownikowi odpowiedzialnemu za mienie pracodawcy może być ustalony na jeden miesiąc w przypadku zatrudnienia krótszego niż sześć miesięcy, a przy stażu co najmniej sześciomiesięcznym – na trzy miesiące. Warunkiem obowiązywania dłuższego okresu wypowiedzenia jest jednak zamieszczenie w umowie o pracę takiego właśnie zapisu.
Fakultatywny element
Zastrzeżenie dłuższych okresów wypowiedzenia stanowi fakultatywny element umowy o pracę. Zamieszczenie w umowie odpowiedniej klauzuli powoduje bowiem przedłużenie okresu wypowiedzenia niezależnie od tego, która strona stosunku pracy wystąpi z inicjatywą zakończenia zatrudnienia. Natomiast jej brak oznacza, że zarówno pracodawcę, jak i pracownika obowiązują ustawowe okresy wypowiedzenia.
 PRZYKŁAD ZABRAKŁO ODPOWIEDNIEJ KLAUZULI Pracownik zatrudniony w magazynie złożył pod koniec listopada wypowiedzenie umowy o pracę. Z uwagi na to, że przepracował u swojego pracodawcy półtora roku, przysługuje mu miesięczny okres wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia 2006 roku. Pracodawca chciałby jednak wydłużyć okres wypowiedzenia. W omawianej sytuacji będzie miał zastosowanie ustawowy, tj. miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę, mimo że pracownik zajmuje stanowisko pracy związane z odpowiedzialnością majątkową za mienie powierzone. Pracodawca nie wprowadził bowiem do umowy o pracę zapisu o dłuższym okresie wypowiedzenia.