Czy rodząca 18 grudnia będzie miała dłuższy macierzyński
Przepisy wydłużające urlop macierzyński wchodzą w życie 19 grudnia. Mam poród zaplanowany na 18 grudnia. Słyszałam, że zmienią się także przepisy określające moment rozpoczynania macierzyńskiego. Czy w związku z tym będę mogła skorzystać z wydłużonego urlopu. Tak Ustawa wyraźnie określa krąg osób, jakie mogą skorzystać z urlopu w wydłużonym wymiarze. Zgodnie z art. 3 ustawy nowelizującej przepisy kodeksu pracy, dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników, dłuższy wymiar urlopu macierzyńskiego określony w art. 180 par. 1 k.p. stosuje się także do pracownic i pracowników korzystających z takiego urlopu w dniu wejścia w życie ustawy. W ustawie wprowadzono także zapis, zgodnie z którym dla pracownicy niekorzystającej z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Zamiarem ustawodawcy było eliminowanie wątpliwości w zakresie ustalenia momentu rozpoczęcia korzystania z urlopu macierzyńskiego zarówno przez pracownicę, która nie zdecydowała się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przed porodem, jak i taką, która urodziła dziecko przed przewidywanym terminem porodu. Jednak w stosunku do poprzednio obowiązującej praktyki udzielenie pracownicy urlopu macierzyńskiego w przypadku nierozpoczęcia go przed porodem następowało na podstawie zaświadczenia wystawionego w szpitalu o dacie, w której odbył się poród. W efekcie momentem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, w przypadku gdy pracownica nie rozpoczęła go przed przewidywaną datą porodu, był właśnie dzień porodu. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 221, poz. 1615).
Czy jest macierzyński dla rodziny zastępczej zawodowej
Tworzymy z mężem rodzinę zastępczą. Robimy to zawodowo i nie jesteśmy z malcem spokrewnieni. Żona przebywa aktualnie na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Czy my też skorzystamy z dłuższego macierzyńskiego. Nie Pracownice i pracownicy korzystający w dniu wejścia w życie ustawy wydłużającej okres urlopu macierzyńskiego z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jako rodzina zastępcza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem zachowają prawo do urlopu w dotychczasowym wymiarze. Co więcej, rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem po 19 grudnia stracą prawo do korzystania z urlopów na zasadach urlopu macierzyńskiego. Rodziny zastępcze będą mogły wykorzystać do końca rozpoczęte urlopy. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 221, poz. 1615).
Czy dłuższy urlop dla kobiety przysposabiającej
Czy kobiety, które przysposobiły dziecko i później urodzą swoje dziecko, będą mogły skorzystać z urlopu przysługującego w przypadku kolejnego porodu. Tak Ustawodawca zadbał o to, by nie naruszyć zasady równego traktowania takich osób. Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy, która urodziła dziecko, jednocześnie wychowując przysposobione dziecko, przysługuje przy pierwszym porodzie urlop macierzyński w wymiarze podwyższonym do 20 tygodni. Tak samo wygląda sytuacja pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 221, poz. 1615).
Czy ojciec dziecka może zastąpić matkę na macierzyńskim
Właśnie korzystam z urlopu macierzyńskiego. Bardzo zależy mi na szybkim powrocie do pracy. Uzgodniłam z mężem, że on weźmie za mnie końcówkę macierzyńskiego. Czy po wejściu w życie zmian w przepisach o urlopach macierzyńskich dalej ojciec dziecka będzie mógł zastąpić kobietę na macierzyńskim. Tak Konsekwencją uchwalonych zmian jest wydłużenie wymiaru części urlopu macierzyńskiego, jaki może wykorzystać ojciec dziecka. Kobieta w dalszym ciągu ma możliwość zrezygnowania z pozostałej części urlopu macierzyńskiego na rzecz pracownika ojca po wykorzystaniu 14 tygodni. Zatem w przypadku gdy kobieta, której przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni z tytułu urodzenia pierwszego dziecka, wróci do pracy po 14 tygodniach, to ojciec jej dziecka będzie mógł ją zastąpić przez cztery tygodnie. Niezmieniona została procedura, która pozwala ojcu dziecka na skorzystanie z urlopu macierzyńskiego. Pracownica musi na 7 dni przed planowanym powrotem do pracy złożyć swojemu pracodawcy wniosek. Wraz z nim pracodawca powinien otrzymać zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 221, poz. 1615).
Czy należy się dłuższy macierzyński na bezpłatnym urlopie
Do 1 stycznia 2007 r. korzystam z rocznego urlopu bezpłatnego, w trakcie którego 16 listopada urodziłam dziecko. Czy w związku z tym będę miała urlop w nowym wyższym wymiarze. Tak Pracownice, które urodziły dziecko przed wejściem w życie zmian w art. 180 k.p. także pod pewnymi warunkami mogą mieć dłuższy macierzyński. Aby tak się stało, dziecko musi się urodzić 1 stycznia 2006 r. lub później, a do 19 grudnia jego matka nie wykorzysta całego macierzyńskiego lub jego części. Dodatkowo pracownica w dniu wejścia w życie ustawy nie może wykorzystywać urlopu macierzyńskiego z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub gdy urlop macierzyński został przerwany z powodu urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, wówczas kobieta uzyska prawo do dłuższego macierzyńskiego. I będzie mogła z niego korzystać aż do wyczerpania przysługującego jej wymiaru 18, 20 lub 28 tygodni, liczonego od momentu porodu. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 221, poz. 1615).