Czy pracodawca może nie uwzględnić wniosku Chciałem w styczniu wyjechać do pracy za granicę, ale pracodawca nie wyraził na to zgody. W tym roku wyjechało już bowiem dwóch pracowników i pracodawca stwierdził, że ma za małą obsadę w firmie. Czy pracodawca może z tego powodu nie uwzględnić mojego wniosku? Tak Pracownik może być zainteresowany skorzystaniem z urlopu bezpłatnego z różnych powodów osobistych. O tym, czy pójdzie na taki urlop, decyduje jednak pracodawca. Urlop bezpłatny ma charakter fakultatywny i jest to zasadnicza cecha odróżniająca go od urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikowi z mocy prawa. Pracodawca może więc zarówno przychylić się do wniosku pracownika, jak i go odrzucić. Dlatego też istotne jest, w jaki sposób pracownik uzasadni potrzebę uzyskania zwolnienia od pracy. Jeżeli jednak argumenty wskazane we wniosku nie przekonają pracodawcy, bo, tak jak w omawianej sytuacji, doprowadzi to nadmiernego uszczuplenia kadry w firmie, to pracownik nie może zmusić go do zmiany decyzji, nawet na drodze sądowej. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Czy muszę udzielić urlopu na ćwiczenia wojskowe Jeden z moich pracowników został powołany na dwumiesięczne ćwiczenia wojskowe. Mamy w obecnej chwili problemy kadrowe w firmie. Czy muszę udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas ćwiczeń? Tak Wniosek o urlop bezpłatny nie jest dla pracodawcy wiążący i decyzja o jego udzieleniu ma charakter uznaniowy, ale w niektórych sytuacjach udzielenie takiego urlopu jest obowiązkiem. Powinność taka wynika zarówno z przepisów kodeksu pracy, dotyczących pracowników młodocianych, jak i z licznych przepisów szczególnych dotyczących np. pracowników powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych. W sytuacji gdy pracownik okaże się wezwaniem na ćwiczenia wojskowe, pracodawca jest bowiem zobligowany zwolnić go od pracy, udzielając urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń. Urlopu nie trzeba udzielać tylko na ćwiczenia trwające do dwudziestu czterech godzin, które odbywane są w czasie lub w dniu wolnym od pracy. Dodajmy, że w czasie tego urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. PODSTAWA PRAWNA ■ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 21, poz. 205 z późn. zm.). ■ Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz.U. nr 142, poz. 1505). Czy muszę udzielić urlopu na naukę Jeden z moich pracowników, który dokształca się bez skierowania w szkole wyższej, zwrócił się do mnie z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z obroną pracy magisterskiej. Czy muszę udzielić urlopu? Nie Osobie uczącej się bez skierowania może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia pomiędzy stronami stosunku pracy. Pracodawca nie jest jednak zobligowany wnioskiem pracownika, gdyż urlop bezpłatny udzielany w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ma charakter fakultatywny. To, czy udzielić takiego urlopu, zależy więc od jego uznania. Oczywiście nie ma przeszkód, aby pracodawca przychylił się do wniosku pracownika i wówczas okres tego urlopu wliczać się będzie do okresu zatrudnienia pracownika w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych. PODSTAWA PRAWNA ■ Par. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Czy mogę odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego Jeden z moich pracowników przebywa aktualnie na półrocznym urlopie bezpłatnym. W trakcie jego urlopu poważnie zachorował pracownik, który w tym czasie wykonywał jego czynności. Czy mogę odwołać pracownika z urlopu, mimo że nie zastrzegliśmy takiej możliwości przy udzielaniu urlopu? Nie Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, pod warunkiem że urlop został udzielony na okres dłuższy niż 3 miesiące, przy udzielaniu urlopu strony zastrzegły dopuszczalność takiego odwołania oraz gdy zaistniały ważne przyczyny. W opisanej sytuacji spełnione zostały dwie przesłanki umożliwiające odwołanie pracownika z urlopu. Zabrakło jednak trzeciej, a mianowicie, że przy jego udzielaniu strony nie zastrzegły dopuszczalności wcześniejszego zakończenia urlopu. W takim przypadku odwołanie z urlopu będzie możliwe tylko za zgodą pracownika. Nie ma też przeszkód, aby w czasie trwania urlopu bezpłatnego strony uzgodniły jego wcześniejsze zakończenie. PODSTAWA PRAWNA ■ Art. 174 par. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).