Konstrukcja zatrudnienia pracowników tymczasowych różni się od zwykłej konstrukcji zatrudnienia charakteryzującej się tym, że pracownik wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy. W modelu zatrudnienia tymczasowego pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, która jest jego pracodawcą, a wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Zachodzi więc tu relacja pomiędzy trzema, a nie dwoma podmiotami.

Pracodawcą pracownika tymczasowego jest więc agencja pracy tymczasowej. To z agencją pracownik podpisuje umowę o pracę, przy czym ustawa (z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) limituje możliwości wyboru rodzaju tej umowy. Może to być jedynie umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, przez co z założenia zatrudnienie tymczasowe nie może mieć charakteru trwałego. Istnieje także możliwość zawarcia umowy cywilnej, czego nie będę jednak rozwijać.

Wyłącznym celem umowy o pracę z agencją pozostaje skierowanie pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, który podpisał z agencją umowę, określającą jego potrzeby kadrowe. Co charakterystyczne, kierując pracownika tymczasowego do pracy u konkretnego pracodawcy użytkownika agencja godzi się na to, że pracownik tymczasowy będzie świadczyć pracę pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Pracodawca użytkownik będzie miał bowiem prawo do wykonywania uprawnień kierowniczych, stanowiących domenę pracodawcy, względem pracownika tymczasowego w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do organizowania jego pracy. Konsekwentnie, nastąpi podział obowiązków i uprawnień przysługujących standardowo pracodawcy względem pracownika.

Agencja pracy tymczasowej, jako pracodawca, będzie wypłacać pracownikowi tymczasowemu wszelkie świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym wynagrodzenie za wykonaną pracę. Na niej będą ciążyć inne obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika - przykładowo zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego, opłacanie składek, prowadzenie jego akt osobowych.

Obowiązki pracodawcy użytkownika względem pracownika tymczasowego zostaną z kolei określone w umowie zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Zgodnie z ustawą umowa powinna określać zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika od agencji jako pracodawcy obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku, a także zakres przejęcia obowiązku agencji dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów podróży służbowych. Niewykluczone jest także umowne obciążenie pracodawcy użytkownika dodatkowymi obowiązkami - przykładowo obowiązkiem skierowania pracownika tymczasowego na badania lekarskie.

BARTŁOMIEJ RACZKOWSKI

partner, Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy