Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. - obydwa dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rząd zdecydował o ustanowieniu programu, który umożliwi wypłatę uczniom zasiłku losowego na cele edukacyjne, tj. na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków edukacyjnych. Chodzi o jednorazowe świadczenie pieniężne (1 000 zł), jakie otrzyma każdy uczeń w rodzinie, która w 2012 r. ucierpiała wskutek nawałnic, huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi. Ocenia się, że pomoc trafi do 2 500 uczniów. Na wypłatę zasiłków zaplanowano 2,5 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa "Dofinansowanie narodowego programu stypendialnego, w tym wyprawka szkolna".

Pomoc zostanie udzielona w roku szkolnym 2012/2013 dzieciom objętym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Dostaną oni świadczenie pieniężne, jeśli ich rodzinom przyznano zasiłek celowy do 6 000 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb w związku ze stratami poniesionymi wskutek nawałnic lub innych niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych.

Zasady otrzymania wsparcia zakładają, że wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przygotują listy uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego na cele edukacyjne (listy będą powstawać na podstawie przyznanych na terenie gminy zasiłków celowych w wysokości do 6000 zł). Następnie przekażą je wojewodom. Z kolei wojewodowie zgłoszą zapotrzebowanie na niezbędne środki ministrowi edukacji, a ten zawnioskuje o nie do ministra finansów. Przyznane pieniądze trafią do wojewodów, którzy przekażą je gminom. Następnie wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) wypłacą zasiłek rodzicom (rodzicom zastępczym, prawnym opiekunom) albo pełnoletniemu uczniowi.

Reklama

W przypadku dodatkowych potrzeb finansowych (związanych ze zwiększeniem liczby uprawnionych do otrzymania tego świadczenia) - minister edukacji, na wniosek wojewody, wystąpi do ministra finansów o uruchomienie dodatkowej transzy środków. Wystąpienia wojewody do ministra edukacji będą możliwe do 26 września 2012 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a rozporządzenie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.