Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 1864 k.p.). Jeśli nie jest to możliwe, powinien zaproponować pracownikowi pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Zanim umowa o pracę z pracownikiem powracającym z urlopu wychowawczego zostanie rozwiązana, pracodawca powinien zatem rozważyć, czy istnieje możliwość zaproponowania pracownikowi pracy na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom. Może to mieć istotne znaczenie w sytuacji, gdy pracodawca prowadzi w tym czasie rekrutację nowych pracowników na takie stanowiska – pracownik powracający z urlopu, z którym rozwiązano umowę o pracę w takich okolicznościach, może się skutecznie odwołać od wypowiedzenia z nim umowy o pracę.

Zmiana stanowiska na równorzędne lub inne odpowiadające kwalifikacjom pracownika nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (por. wyrok SN z 1 października 1984 r., I PRN 129/84). Dokonuje się ona w drodze polecenia pracodawcy, któremu pracownik ma obowiązek się podporządkować. Nie oznacza to, że pracownik nie może zakwestionować zmian. Jeśli uważa, że nowe stanowisko nie spełnia kryteriów określonych w art. 1864 k.p. (np. wymaga kwalifikacji, których on nie posiada), może domagać się dopuszczenia go do pracy na odpowiednim stanowisku.

Dopiero w sytuacji, gdy nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na dotychczasowym albo odpowiednim stanowisku, może wypowiedzieć umowę.