Zasiłek pogrzebowy, wynoszący 4000 zł, przysługuje w razie śmierci bliskiej osoby.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:1. ubezpieczonego2. osoby pobierającej emeryturę3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania4. członka rodziny osoby wymienionej w punkcie 1 i 2.5. ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego

Kogo uznaje się za członka rodziny

Za członka rodziny uznaje się: dzieci własne; dzieci drugiego małżonka; dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka); małżonków; rodziców (również ojca, macochę oraz osoby przysposobione).

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła - jeżeli pokryły koszty. Jeśli koszty pogrzebu pokryły więcej niż jedna osoba, to kwotą zasiłku dzieli się proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł. W przypadku instytucji zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów, nie wyższej jednak niż 4 tys zł.

Terminy

Prawo do zasiłku wygasa w okresie 12 miesięcy od śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli w tym okresie zgłoszenie wniosku było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok, lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ( druk ZUS Z-12 )- skrócony odpis zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe- oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (lub ich kopa jeżeli oryginał został złożony w banku)- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty z wymaganymi danymi)- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej)Przy składaniu dokumentów trzeba okazać dokument ze zdjęciem.